http://www.etsco.co.kr/site/files/attach/images/158/ba8325d493dd121547aedfc70e53490b.png
2.4Ghz active tag

ETS-24AT-T01


tag2.png  tag_1.png


 1. 사양                     

통신방식 : AP TAG - 2.45GHz (무선 송수신방식)             
전원공급 : BATTERY AA TYPE
BATTRY
수명 : 5년이상
전파특성 : 전파감지 영역 - 반경 30~40m
             : 
송수신 가능 영역 - 반경 5~20m
ANTENNA : 
세라믹 칩 안테나

부착용고리 

 2. 동작주파수

 2.4000 ~ 2.4835GHz

 3. 통신변조방식

 OOK. 2-FSK, GFSK, MSK

 4. 송신출력

 0dbm [1mW] 이내

 5. 전원공급

 BATTERY A2 type, 3,6V 2400mAh

 6. 평균소비전력

 25uA 이내

 7. 최대소비전류

 송신 모드에서 21mA, 수신모드에서 13.3mA

 8. 전력절감방식

 진동센서에 의한 Shutdown, 송신주기 조절

 9. Battery수명

 10

 10. 무선송신거리

 100m 이내 (open site)

 11. 사용온도

 -20 ~ ±85

 12. 무게

 55g

 13. 외형크기

 45 x 70x 18 [mm]

 14. 함체

 PE 사출재방수 방진 구조

 15. 기타

 내부 사용자 메모리 2KByte 이상